ยื่นคำร้องผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

Post on 05 กุมภาพันธ์ 2561
by Rayong
ฮิต: 11231

บริการรับคำร้องผ่านอินเตอร์เน็ต

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดให้บริการรับคำร้องผ่านอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งเปิดใช้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นมา โดยลูกจ้างที่ประสงค์จะใช้สิทธิยื่นคำร้องกับพนักงานตรวจแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แต่เดิมต้องมายื่นคำร้อง ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในวันและเวลาราชการ

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ลดภาระการเดินทางและประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับลูกจ้าง กสร.ได้พัฒนาระบบการรับคำร้องเบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิได้รับเงินทางอินเทอร์เน็ตขึ้น เพื่อให้ลูกจ้างสามารถยื่นคำร้องได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านเว็บไซด์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน www.labour.go.th เสมือนมายื่นคำร้องด้วยตนเอง เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคำร้องแล้ว จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยเร็ว พร้อมประสานให้ลูกจ้างรับทราบผลผ่านทางอีเมล์ของลูกจ้าง ซึ่งลูกจ้างสามารถทราบขั้นตอนและผลการดำเนินการด้วย

  คลิก เพื่อไปยังระบบยื่นคำร้อง

screenshot

 

การยื่นคำร้อง


ในกรณีที่นายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเกี่ยวกับสิทธิได้รับเงินอย่างหนึ่งอย่างใดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
เช่น ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าชดเชย เงินประกัน หรืออื่นไดที่เป็นตัวเงิน และลูกจ้างมีความประสงค์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ให้ลูกจ้างมีสิทธิยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที่ที่ลูกจ้างทำงานอยู่หรือที่นายจ้างมีภูมิลำเนาอยู่

ในกรณีที่เกี่ยวกับสิทธิได้รับเงินอย่างหนึ่งอย่างใดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ถ้าลูกจ้างถึงแก่ความตายให้ทายาทโดยธรรมมีสิทธิยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานได้ ให้ลูกจ้างหรือทายาท แจ้งร้องทุกข์ด้วยตนเอง ที่สำนักงานฯ พร้อมเขียนแบบคำร้อง โดยเตรียมเอกสารและข้อมูล ดังนี้

    - กรอกแบบฟอร์ม คร.7 (รับแบบฟอร์มที่สำนักงานฯ)
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของลูกจ้างผู้ร้อง
    - ชื่อนายจ้าง/สถานประกอบกิจการ
    - สถานที่ตั้งของที่ทำงานอย่างชัดเจน และหมายเลขเบอร์โทรศัพท์
    - วันที่ เดือน ปี พ.ศ. ที่เริ่มทำงาน และวันที่ทำงานวันสุดท้าย รวมถึงรายละเอียดสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน
    - พฤติกรรมที่นายจ้างทำไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานต่อลูกจ้าง
    - อธิบายเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น
    - พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 60 วัน
หากมีความจำเป็นไม่อาจมีคำสั่งภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้พนักตรวจแรงงานขอขยายเวลาดำเนินการได้ แต่ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน

หากผู้ร้องไม่สะดวกที่จะมายื่นคำร้องด้วยตนเอง ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อินเตอร์เน็ต) ได้ที่ http://s90.labour.go.th/e_request/login.php

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (แบบ คร. 11.pdf)แบบ คร. 11.pdf 2800 kB