169580
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
387
507
1789
164119
10308
11641
169580

Your IP: 192.168.2.69
2018-03-21 22:22

"จังหวัดระยอง ขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) เพื่อลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และโรคจากการทำงาน"

Post on 22 ธันวาคม 2560
by Rayong
ฮิต: 71

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1752009398441162&id=100008963558798&pnref=story

"จังหวัดระยอง ขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) เพื่อลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และโรคจากการทำงาน"
----------------------------------------------------


      จังหวัดระยอง โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดระยอง และคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแผนงาน มาตรการ และแนวทางการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และบูรณาการประสาน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามแนวปฏิบัติดำเนินการขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)
      นางเกิดศิริ เศวตมาลานนท์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง กล่าวว่า ในปี 2559 จังหวัดระยอง มีอัตราการประสบอันตรายจากการทำงานในทุกกรณี 7.61 ราย ต่อลูกจ้าง 1,000 ราย ขณะที่ในปี 2560 มีแนวโน้มลดลงอยู่ที่ 6.64 ราย ต่อลูกจ้าง 1,000 ราย ทั้งนี้ในปี 2561 มีการกำหนดเป้าหมายในการลดอัตราการประสบอันตรายจากการทำงาน ลงเหลือ 4 ราย ต่อลูกจ้าง 1,000 ราย
      ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวเน้นให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการบูรณาการประสานการทำงานร่วมกันใน 3 มาตรการ ได้แก่ 1. มาตรการสร้างการรับรู้ 2. มาตรการในการป้องกัน และ 3. มาตรการในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้เกิดจิตสํานึกด้านความปลอดภัยในการทํางานให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไปในเขตจังหวัดระยอง อันจะส่งผลให้สามารถลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และโรคจากการทำงานตามมา.