169584
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
391
507
1793
164119
10312
11641
169584

Your IP: 192.168.2.69
2018-03-21 22:24

แจ้งเตือนนายจ้าง ยื่นแบบ คร.๑๑ ประจำปี ๒๕๖๑

Post on 23 ธันวาคม 2560
by Rayong
ฮิต: 195

แจ้งเตือนนายจ้าง  ยื่นแบบ คร.๑๑ 

----------------------------------------------------

       สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง แจ้งเตือนนายจ้างที่มีลูกจ้างสิบคนขึ้นไป ยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน (แบบ คร.๑๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และหากกรอกข้อความอันเป็นเท็จ  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

       นางเกิดศิริ  เศวตมาลานนท์  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า ตามมาตรา  ๑๑๕/๑  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ กำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไปยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน (แบบ คร.11) ภายในเดือนมกราคมของทุกปี  จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานประกอบกิจการ ยื่นแบบ คร. ๑๑ โดยกรอกข้อมูลสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน ให้ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน โดยยื่นแบบได้ ดังนี้

๑.  ยื่นด้วยตนเองหรือนำส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ พร้อมหนังสือนำส่ง *ดาวน์โหลดแบบได้ที่นี้

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (แบบ คร.11.pdf)แบบ คร.11.pdf 4313 kB

๒.  ส่งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ลงทะเบียนผู้ส่งและดำเนินการยื่นแบบได้ที่ http://www.labour.go.th เมนู e-service หรือ http://eservice.labour.go.th/eformweb/

       สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง  กล่าวเพิ่มเติม ในส่วนของสถานประกอบกิจการที่ปัจจุบันมีจำนวนพนักงานลูกจ้างลดลงเหลือไม่ครบสิบคน ขอให้แจ้งข้อมูล  ใน แบบ คร. ๑๑ พร้อมหลักฐานเพื่อพนักงานตรวจแรงงานได้นำไปปรับฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันต่อไป.