364195
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
229
263
750
360842
8961
8810
364195

Your IP: 192.168.2.69
2020-05-26 16:51

       ขอความร่วมมือนายจ้าง ลูกจ้าง ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกัน COVID - 19

                                                                           

จังหวัดระยอง ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยจังหวัดระยอง เดินหน้าสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา ภายใต้นโยบาย “Safety Thailand”

Post on 20 ธันวาคม 2561
by Rayong
ฮิต: 355

        วันที่ 20 ธันวาคม 2561 จังหวัดระยอง โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยของจังหวัดระยอง จัดอบรมโครงการความปลอดภัยสู่สถานศึกษา สำหรับนักเรียน นักศึกษา ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)

          โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกัน รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยในการทำงานให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับแนวคิดในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานอย่างถูกต้อง อันจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี และมีจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน และสามารถนำไปถ่ายทอดและปฏิบัติในสถานศึกษา ในสังคมทั่วไป และในสถานที่ทำงานภายหลังจากจบการศึกษา ภายในโครงการมีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัย อาทิ การบรรยายให้ความรู้เรื่องกฎหมายและความปลอดภัยในการทำงาน, การคาดการณ์และการประเมินอันตราย, การปฐมพยาบาลจากเหตุฉุกเฉินด้วยวิธีปฏิบัติ CPR, วิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดเคลื่อนย้ายได้ถูกวิธีและปลอดภัยในการระงับเหตุเพลิงไหม้ และการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยร่วมใจปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อลดสถิติการประสบอันตรายจากอุบัติเหตุบนท้องถนน อันเป็นนโยบายสำคัญของจังหวัดระยอง ทั้งนี้ มีนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรด้านความปลอดภัยจากภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 150 คน